นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)

ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖