ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค และตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค และตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2564