การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ไปตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และกำชับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19