ประชุม ชี้แจงแนวทางการรับ – ส่ง นักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดให้มีการประชุม ชี้แจงการรับ – ส่ง นักเรียน ของผู้ให้บริการ เพื่อควบคุม กำกับและดูแล รถบริการ รับ – ส่ง นักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชลอ ทิพวัน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา