ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565  โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากล่าวเปิด การประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้นและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติ พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ในโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลเรียนดี แนะนำคุณครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สอน ครูต่างชาติ และบุคลากรทางการศึกษาหลายท่าน ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา