ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสิราวรรณ ศรีม่วง และนางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์  ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ  และการใช้งาน  ในระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)  และค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน (พาน้องกลับมาเรียน)  ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม 123 ปี  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย