ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วิทยากรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00น. – 9.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับมอบหมายจาก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้เป็นวิทยากรฝ่ายวิชาการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม Reflection กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 ณ หน่วยพัฒนาที่ 1 ภาคเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย