พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6 ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรของ สพม.สุโขทัย แก่นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนในระดับดีเด่น ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีเยี่ยม และผู้มีกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา