รับฟังการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีการแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทาง ETV และ OBEC Channel ทั้งนี้ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้เข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔