ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (CCT)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ครูอรสา ศรีสันต์ และครูสิราวรรณ ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรแกนนำในการเป็นต้นแบบและช่วยขยายผลวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ