รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (ไตรมาสที่1-4)