ร่วมกิจกรรมโหลด แอปพลิเคชัน ThaID (Thai Digital Identity)

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับอำเภอกงไกรลาศ เชิญชวนคณะครู และนักเรียนโหลดแอปพลิเคชัน ThaID (Thai Digital Identity) เพื่อใช้สำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนการใช้บริการของภาครัฐและเอกชนในโลกดิจิทัลที่เปรียบเสมือนการยื่นบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลเพื่อแสดงตัวตนในการขอรับบริการต่างๆในระบบดิจิทัลที่สะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐ