อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร และนายจารึก ใบกุ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้ความปลอดภัยจากภัยคุกคาม เพื่อขยายผลจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พนส.) ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริม สนับสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม