“เวทีคนดี คนเก่ง” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการร้องเพลงสากล ของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ใน “เวทีคนดี คนเก่ง” เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในด้านวิชาการและบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ และเปิดเวทีให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ณ หอประชุมศรีเมือง  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา