โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ พวงขจร นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง นายจารึก ใบกุ และนายติณณภัทร นาคม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่