โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ