กิจกรรมเปิดการเรียนการสอนยุวกาชาด และพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564