กิจกรรม Share With Love 2021 จากรัก สู่ รัก

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชมรมต้นกล้าต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรม Share With Love 2021 จากรัก สู่ รัก ภารกิจที่ ๒ ช่วงเช้านางมะลิวัลย์ ทองอิน และนางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ครูที่ปรึกษาชมรมและสมาชิกร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ช่วงเย็นแต่ละทีมแบ่งหน้าที่ช่วยกันดูแลศาสนสถาน ๒ แห่ง คือวัดศรีเมืองและวัดดอนประดู่ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย