โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา