ประชุมเพื่อสรุปแบบสำรวจ ปรึกษาหารือวางแผน และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนทางไกล