คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ผังการให้บริการงานทะเบียน


ผังการให้บริการอาคารสถานที่

ผังการให้บริการ-การขอใช้อาคารสถานที่


ผังการให้บริการงานซ่อมบำรง

ผังการแจ้งซ่อมบำรุง

ผังการให้บริการงานบุคคล

ขั้นตอนกรอกแบบฟอร์มการลา

ผังการให้บริการงานกิจการนักเรียน


ผังงานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

O14-แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


คู่มือสำหรับประชาชน งานบริหารทั่วไป

คู่มือของประชาชนในการขอใช้อาคารสถานที่


คู่มือแนวปฏิบัติงานทะเบียน

คู่มืองานทะเบียนกงไกรลาศวิทยา


คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

1.-คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ-ปีการศึกษา-2565.1คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มงานบริหารบุคคล

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มงานบริหารคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ (กลุมบริหารกิจการนักเรียน)

O๑๔-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน-1