พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔